Arishtam (10)

Asavas (3)

Avarthi (1)

Choornam (17)

Ghritam (4)

Gulika (8)

Kashayam (22)

Keram (18)

Kuzhamb (5)

Lehyam (15)

Rasakriya (1)

Tailam (24)